Studeranderättslig standard för Braheskolan 

Folkuniversitetet präglas av idén om att kunskap och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv. Vår verksamhet omfattar folkbildning, skolor samt utbildning för organisationer och företag. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. 


Mål och arbetssätt

Inom våra språkutbildningar ligger betoningen på kommunikation och vi strävar också efter att du ska få praktisk kunskap om det land du studerar i. Undervisningen i utlandet genomförs av inhemska lärare och översättningsspråket är där oftast engelska. De kurser som startar i Sverige genomförs tiden på Visingsö av lärare som kan svenska.Gemensamt för Braheskolans kurser är att undervisningen är grupporienterad. Förutom kursmål som naturligtvis innebär ökade kunskaper och färdigheter inom den inriktning du valt så arbetar vi utifrån att du som individ stärks i lärande och självförtroende genom att tillhöra en grupp. Som deltagare utgår vi därför ifrån att du aktivt deltar i undervisningen och därmed bidrar till hela gruppens utveckling. Du förväntas också hjälpa till med att få alla deltagare att känna sig som en del av gruppen.ts i nära samarbete med universitet och högskolor, och såväl kursinnehåll som pedagogiskt tänkande utgår frånStudieverksamheten har utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett internationellt perspektiv berikar Folkuniversitetets verksamhet, dels i form av internationella kunskaper och erfarenheter som utvecklar och korsbefruktar den dagliga verksamheten i Sverige, dels genom de idéer och den inspiration vi får genom samarbetet med våra skolor i Europa och engagemanget i internationella nätverk. I all verksamhet har vi individens behov som utgångspunkt. För specifika kursmål se kursens beskrivning på hemsidan.

Statens syfte

Folkhögskolekurser finansieras av statliga bidrag och regeringen har i proposition visat på de utgångspunkter som motiverar bidrag. Syftena med statens bidrag till folkbildningen är att: stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Avgifter och kostnader under studietiden

KurskostnaderUndervisningen är kostnadsfri så att alla obligatoriska aktiviteter är finansierade av statsbidraget. På våra kurser förekommer det att vi tar ut självkostnad för material, obligatoriska studieresor och kopiering. Normalt täcks detta av den insättning du gör vid anmälningstillfället och är angivet på kursbeskrivningen. På våra studieorter försöker vi att anordna olika aktiviteter som är frivilliga. I den mån man vill delta så betalar man för detta. I Frankrike finns flera tillval som kan kombineras med franskastudierna. Dessa är frivilliga att anmäla sig till och innebär då en extra kostnad.

Försäkringar

Du är som elev försäkrad med skolans olycksfallsförsäkring (If Skadeförsäkring AB) under och i anslutning till skoltid.
Du måste dock koppla din hemförsäkring alternativt teckna en ny försäkring för att du ska ha skydd utanför skoltid och/eller skydd mot stöld. Vi rekommenderar dig att prata med ditt försäkringsbolag innan du börjar på någon av våra utlandsskolor för att se vad som är bäst för just dig.

Mat och boende

Du som studerar på Visingsö har möjlighet att bo i skolans internat och äta frukost, lunch och kvällsmåltid. För detta betalar du en avgift som täcker såväl boende som mat. Vi rekommenderar våra studerande att bo i internatet då det brukar bidra till en stark gruppgemenskap. I England och Frankrike kan vi hjälpa dig med boende och det finns då alternativ som återfinns på anmälningsblanketten. För att i så hög utsträckning som möjligt träna dina språkfärdigheter förordar vi boende i familj. I Tyskland och Spanien ordnar du boende och mat på egen hand, vilket naturligtvis är möjligt på alla våra orter.

Ansökan

Ansökan gör du på särskild blankett eller via vår hemsida. För att din ansökan ska anses komplett ska du bifoga senaste betyg, personbevis och ett personligt brev där du beskriver varför du vill gå kursen och om det är något särskilt du vill att vi ska känna till om dig. Ansökan ska göras senast det datum som är angivet på kursbeskrivningen. Vanligtvis finns det möjlighet att bli antagen även efter sista datum men det sker då i mån av plats och löpande efterhand som ansökningar kommer in.

Antagning till kursStatsbidragssystemet är uppbyggt så att Braheskolan tilldelats ett antal deltagarveckor som finansierar vår verksamhet. Folkbildningsrådet ansvarar för fördelningen av veckor mellan skolor. Varje deltagarvecka har ett värde som går till undervisningskostnader så att utbildningen kan bli kostnadsfri. I grunden skulle vi vilja ta emot alla, men statsbidragssystemet är så utformat att vi måste begränsa antalet statsbidragsfinansierade platser. Statsbidraget är inte avsett för mat, boende, kurslitteratur/material/kopior, försäkring eller resor.

För att kunna studera med statsbidragsstöd vid en folkhögskola ska du som deltagare vara bosatt i Sverige vilket inkluderar flyktingar/invandrare med uppehållstillstånd eller vara från EU-land eller övriga EES-området. Även gäststuderande (personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier) från länder utanför EES-området kan delta upp till 5% av skolans deltagarveckor. Asylsökande eller personer som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd kan inte studera med statsbidragsstöd. Observera att för kurser som är helt förlagda utomlands kan endast svenska deltagare delta.

1. För att din ansökan ska behandlas ska den vara komplett med personbevis och betyg.

2a. Ansökningar till Frankrike, Tyskland och Spanien samlas ihop efter sista ansökningsdatum och om det är fler sökande än platser görs ett urval. Du som sänt in en komplett ansökan kan räkna med att få antagningsbesked inom 2-4 veckor. Urval görs utifrån den i kursplanen angivna förkunskapsnivån samt en prioritering för de som ännu inte påbörjat högskolestudier. För oss är det också av vikt vilket syfte du har med studierna och vilken nivå du befinner dig på. Hänsyn tas även till kön och etnicitet så att vi får en dynamisk grupp.

Urval till Frankrike görs bland de kompletta ansökningarna och vi vill ha fulla grupper vilket gör att vi tar hänsyn främst till vilken nivå man är på språkligt. Vi har grupper på alla nivåer, vilka varierar terminsvis, men om det är 15 som sökt till exempel nybörjarnivå och vi har 12 platser i en grupp så hamnar tre av de sökande på reservplats till nybörjargrupp. På samma sätt om det är tre sökande som befinner sig på steg 6 eller över så väljer vi kanske att starta en extra nybörjargrupp istället om det är 20 nybörjare som ansökt.

2b. Ansökningar till kurser i England och de som startar på Visingsö kan behandlas även efter sista ansökningsdatum passerat i mån av plats. Sökande till de resterande platserna meddelas när beslut om ev. antagning fattats.

Till allmänna kurser prioriterar vi studerande som inte har fullständiga gymnasiebetyg eller ännu inte påbörjat högskolestudier, då huvudsyftet med dessa kurser är att bereda möjlighet för studerande att uppnå behörighet till högskola. I antagningsgruppens bedömning till övriga kurser strävar vi efter att få en bra gruppsammansättning utifrån kön och etnicitet samt vilken språklig nivå man har. Vi har grupper på flera nivåer och vill gärna hålla en gruppstorlek som är ca 10-15 elever. Till kursen Irländsk folkmusik har ditt instrument och dina färdigheter betydelse för antagningen.

Du som antagits ska bekräfta din plats inom två veckor efter att du fått besked genom att betala en bekräftelseavgift, den dras sedan av från avgiften som utgör kostnader för obligatoriskt material och studieresor.

Omdöme och intyg

Du som genomfört allmän kurs kan begära ett studieomdöme som du sedan kan ansöka till högskola på. Förutsättningen för ett studieomdöme är att du sammanlagt studerat minst tre år (gymnasieskola + folkhögskola) och fullgjort studier i kärnämnena.

Alla får efter avslutad kurs intyg där det anges kursens innehåll och omfattning samt den studerandes närvaro. I språkkurserna använder vi oss av EUs språknivåer A1 '“ C2.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Sju verksamhetsområden är fastställda för folkbildningen vilka i särskilt hög grad utgör motiv för statens stöd. Ett av dessa områden är personer med funktionshinder. Braheskolan strävar efter likabehandling vilket innebär att vi strävar efter att kunna ta emot alla som söker. Skolan bedriver verksamhet på flera olika orter och förutsättningarna varierar därför utifrån de lokaler vi har tillgängliga. Vi försöker att anpassa våra lokaler och boende så att det ska fungera för dig som söker. Utifrån den hälsodeklaration du lämnar in för vi en diskussion med dig om vilka behov som finns.

Möjlighet till pedagogiskt stöd

Du som av någon anledning behöver extra pedagogiskt stöd för att tillgodogöra dig kursen bör ange det redan vi ansökningstillfället om du vet om detta. Under kursens gång kan vi sedan i samråd med dig sätta in extra resurser vid behov.

Studerandeinflytande

Braheskolan vill särskilt framhålla att vi önskar engagemang från de studerande. Det kan vara att driva egna fritidsaktiviteter eller anordna någon särskild gemensamhetskväll.

På alla våra längre kurser genomförs kursråd då du som studerande via representant får möjlighet att lämna synpunkter och kreativa förslag på allt som rör din skolgång och vistelse. Kursrådet hålls av en representant för ledningen och föregås av ett klassråd där du kan föra fram synpunkter till kursrådsrepresentanten. På Braheskolan och Loxdale Centre i Brighton finns restaurang för skolmat och här finns också ett matråd där studerande tillsammans med kökspersonal får möjlighet att diskutera kostfrågor.

Skriftliga utvärderingar görs regelbundet av såväl kurser/ämnen som verksamheten i övrigt.

Villkor för vistelse

Vi förväntar oss att du som studerande deltar aktivt i studierna, vilket förutsätter en hög närvaro. Olämpligt uppträdande och misskötsel kan leda till att du får avsluta studierna.
Särskilda avtal rörande uppträdande och användande av skolans nätverk och datorer tecknar du vid kursens start. Dessa kan variera något beroende på vilken ort du bedriver dina studier. Dessa finns på respektive studieorts separata hemsida.

Braheskolan följer den studeranderättsliga standard som fastställt av Folkhögskolornas studeranderättsliga råd FSR.