Beslutsgång i elevärenden

  • 1.Vid elevärenden som kommer lärare till kännedom och som kan/bör leda till åtgärd ska meddelas kursansvarig.
  • 2.Kursansvarig beslutar om det finns behov av enskilt samtal med eleven.
  • 3.Vid samtalet bör skolledning närvara.
  • 4.Om eleven gjort sig skyldig till så grova överträdelser att avstängning eller avskiljning är aktuellt tas detta beslut av skolledning. Detta meddelas i sådana fall eleven vid enskilt möte. Om eleven ska ges en prövoperiod bokas uppföljningsmöte in där beslut om eventuella vidare åtgärder tas.
  • 5.Eleven har möjlighet att överklaga ett beslut om avstängning eller avskiljande till styrelsen. 

Trivselpolicy, drogpolicy, dator och nätverkspolicy

  • Var närvarande! Delta i undervisning och diskussion i rummet och stäng av chat/mobil/eventuell musik.

I skolbyggnaden finns en laptop kopplad till skrivare där de studerande kan skriva ut sina dokument via USB. Denna skrivare är till för utskrifter av skolrelaterade alster.

Läs mer!

Policy vad gäller mobbing och kränkande behandling 

Braheskolan Visingsö folkhögskola arbetar för att alla studerande ska ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder samt att förebygga och förhindra hot, våld, trakasserier och andra handlingar som påverkar vårt arbete på ett negativt sätt. 

Läs mer!

Miljöpolicy

Genom detta dokument arbetar vi med folkhögskolans sjunde verksamhetsområde gällande folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

Läs mer!

Betalningspolicy

Den studerande förbinder sig att senast i samband med kursstart meddela vilken av betalningsplanerna som denne önskar följa. 

Läs mer!