Trivselpolicy, drogpolicy, dator och nätverkspolicy

 • Var närvarande! Delta i undervisning och diskussion i rummet och stäng av chat/mobil/eventuell musik.

I skolbyggnaden finns en laptop kopplad till skrivare där de studerande kan skriva ut sina dokument via USB. Denna skrivare är till för utskrifter av skolrelaterade alster.

Skolan och boendet har trådlös internetuppkoppling vilken är fri att använda för de studerande men då detta nätverk har begränsad bandbredd samt då skolan delar nätverk med hotell och konferensdelen tillåts inte internetbaserade spel och liknande under dagtid då detta kraftigt minskar hastigheten i nätverket.

Illegal fildelning är inte tillåten från skolans nätverk.

Skolan vill inte förknippas med etiskt tvivelaktiga webbsidor exempelvis sådana med pornografiska och eller rasistiska inslag.

Skolan förbehåller sig rätten att stänga av studerande från skolans nätverk om han/hon anses missköta detta medium.

Datorerna kan vara bra anteckningsverktyg men det är inte tillåtet att sitta på facebook, snapchat eller liknande sidor under lektionstid.

Trivselpolicy HT17

 • 1.Kortare frånvaro såsom enstaka lektioner, anmäls till berörda lärare. Önskemål om flera dagars ledighet ska anmälas till kursansvarig eller btr rektor. Blankett för detta finns att hämta på kontoret.
 • Oplanerad frånvaro t ex sjukdom ska meddelas någon av lärarna via sms eller telefonsamtal innan lektionerna startar.
 • 2.Vid hemresa över veckoslut/helg eller annan ledighet ska detta i förväg antecknas på en särskild lista som finns i matsalen Framnäs. Detta ska göras i minst några dagar i förväg så att kökspersonalen kan planera för helgen.
 • 3.Om den studerandes kurs bedrifts på helfart 100% måste dennes studier bedrivas i enlighet med detta. Om skolan anser att den studerande inte bedriver helfartstudier genom att frånvaron är stor eller att den studerande inte tar sig an undervisningen kan detta rapporteras till CSN och rendera i återbetalning av studiestöd.

Om den studerande har hög frånvaro kommer kursansvarig lärare eller biträdande rektor meddela honom/henne detta muntligen och det är upp till den studerande att öka sin närvaro

Om den studerandes närvaro fortsätter att sjunka utfärdas en skriftlig varning i vilken det anges huruvida han/hon har möjlighet att på egen hand inarbeta uppgifter som har missats och hur närvaron måste bättras.

 • Om den studerandes närvaro fortsätter att sjunka kommer rektor och/eller biträdande rektor att kalla till samtal. Vid det samtalet kommer den studerande ombedjas att på egen begäran avsluta sina studier.
 • Närvarofrågor hanteras individuellt där hänsyn vid bedömningen kan tas till sjukhusvistelse, familjemedlemmars sjukdom och andra tungt vägande omständigheter.
 • All närvaro kommer att bokföras och skrivas med på studieintyget.
 • 4.Gäster som besöker studerande på skolan ska i god tid anmälas till husmor i det fall gästerna önskar äta något mål mat.
 • 5.De studerande har tillsammans i boendet ansvar för att det är snyggt och rent i de gemensamma utrymmena. Om detta inte sköts kan skolan avkräva en avgift för extern städning.
 • 6.Under arbetsveckan bör tystnad råda i husen mellan 22.00 - 07.00, samt på helgen 01.00 - 09.00.
 1. Den studerande är ekonomiskt ersättningsskyldig till skolan för skador som uppkommer på skolans lokaler/utrustning på grund av oaktsamhet eller slarv. Detta kan t.ex. gälla skador som uppstår om ett fönster lämnats öppet vid häftigt regn. Den studerande kan också bli ersättningsskyldig för onormalt slitage på internatrummet. Kollektivt ansvar tillämpas för gemensamma utrymmen i internathusen.
 1. Borttappad nyckel medför en kostnad av 300kr för ny nyckel och låscylinder, vilket debiteras den studerande.
 1. Den studerande är ansvarig för att släcka belysning, stänga av teve/video, återställa ordningen på möbler eller annan utrustning, stänga fönster och dörrar om du är den sista som lämnar en lokal.
 • 10.På skolan råder totalt rökförbud inomhus. Detta gäller även i internatrummen.
 1. De studerandes och personalens klädsel skall inte vara stötande eller kränkande. I matsalen tar man av sig ytterkläder och huvudbonader.
 1. Alla som lever och verkar på skolan bör uppträda artigt och korrekt då vi alla är representanter för Braheskolan. Detta gäller såväl på skolan som via sociala medier såsom facebook.

Förekomst av mobbing eller kränkande behandling av andra elever eller personal ser skolan allvarligt på och kan komma att rendera i avskiljande från kursen. Dessa regler gäller även sociala medier såsom facebook.

Gällande tidspassning har den enskilde läraren rätt att utforma praxis för hur detta bäst uppnås.

 1. All användning av narkotiskt preparat är förbjuden på skolan och av skolan tillhandahållet boende och kan föranleda avskiljande från kursen. Vid misstanke från skolan att en deltagare använder ej receptbelagd narkotika kan provtagning avkrävas deltagaren för att påvisa drogfrihet. Ej utfört test ses som ett positivt test.
 1. Alkohol får inte förtäras i gemensamma lokaler såsom biblioteket och skolhuset. Under förutsättning att husmötet godkänt det kan det vara tillåtet att under ordnade former nyttja alkohol i boendet. Detta sker företrädesvis under helg då arbetsdagar ska fokuseras på undervisning. Användandet av alkoholhaltiga drycker medför även ett ansvar där det inte är tillåtet att uppträda kraftigt berusad eller störande. Missbruk eller olämpligt uppträdande kan föranleda avskiljande från kursen.

Boende

 • Om ovanstående ändras till följd av att den studerande väljer att avsluta sina studier/göra studieuppehåll avslutas kontraktet vid slutet av innevarande vecka.
 • Om skolan beslutat avskilja den studerande upphör kontraktet i slutet av innevarande vecka.
 • Den studerande är ansvarig för att lämna rummet i samma skick vid utflyttning som vid inflyttning (frånsett normalt slitage).
 • I samband med utflyttning förväntas den studerande flyttstäda sitt rum. Misskött flyttstädning kan leda till städkostnad som faktureras den studerande.
 • Skolans elevrum är till för den studerande. Tillfälliga nattgäster tillåts under förutsättning att detta godkänns av övriga boende i huset.
 • Rökning och sällskapsdjur är inte tillåtna i elevboendena.
 • Varje boende är ålagd att delta i regelbundna husmöten och respektera de beslut som fattas på dessa.
 • I samband med kursstart bestämmer den studerande hur betalningsrutingen ska se ut (varje månad eller hela summan direkt). Avvikelser från vald rutin kan leda till påminnelseavgifter och i fall av negligerad hyresbetalning även efter flera påminnelser till avslutande av boendekontrakt.
 • Skolan kan vid misstanke om; fara för deltagare, kraftig vanskötsel av rum, åverkan på brandsäkerhetsanordning i rum eller drogmisstanke, gå in i deltagares rum.