Policy vad gäller mobbing och kränkande behandling 

Braheskolan Visingsö folkhögskola arbetar för att alla studerande ska ha lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder samt att förebygga och förhindra hot, våld, trakasserier och andra handlingar som påverkar vårt arbete på ett negativt sätt.

Alla på Braheskolan skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Braheskolan accepterar inte mobbning eller någon form av kränkande behandling.

Vår målsättning är

Att förhindra och förebygga alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden bland deltagare och personal

Att deltagare och personal har kunskaper om kränkande behandling och reagerar snabbt på tendenser till sådan.

Att deltagare och personal känner till tillvägagångssättet när ett sådant beteende uppstått.

Att varje deltagare och personal skall känna trygghet i skolan.

Att skolans ledning samt berörda lärare ständigt har det aktuella läget klart för sig.

Så här arbetar vi förebyggande mot mobbning och kränkande behandling

I alla grupper på skolan arbetar man med att stärka elevens självkänsla och med att skapa ett gott samarbetsklimat i gruppen.

Om mobbning eller kränkande behandling uppstår

Skolanledningen och berörd personal tar omedelbart tag i problemet vid misstanke om mobbning.

Skolledningen och berörd personal samlar in information om fallet och vidtar lämpliga åtgärder.

Ett avtal om att sluta med mobbning görs med den eller dem som mobbar. Avtalet kontrolleras efter en bestämd tid.

Om avtalet inte har effekt sammankallar rektor till nytt möte. Eleven riskerar avstängning från skolan under viss tid.

Rektorn och/eller biträdande rektor skall alltid hållas informerad om misstänkt mobbning/kränkande behandling.

Varje händelse ska dokumenteras skriftligt av berörd personal.

Polisanmälan görs vid behov.