Miljöpolicy

Genom detta dokument arbetar vi med folkhögskolans sjunde verksamhetsområde gällande folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.
Braheskolan Visingsö folkhögskola eftersträvar en miljömedvetenhet både hos de studerande samt personalen. Vid inköp av olika varor ska alltid miljöaspekten beaktas. Vi vill att vår skola ska skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle och driva utvecklingen på miljöområdet framåt.
Ständig förbättring - Miljöarbetet ska vara förebyggande och öppet med ständig förbättring i fokus.
Lagar och andra krav - I vår verksamhet ska miljölagstiftning och myndighetskrav utgöra en miniminivå för miljöarbetet.
Hushållnings- och kretslopp - Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt.
Återanvändning och återvinning ska underlättas.
Kunskap - Personer som arbetar på skolan eller på vårt uppdrag ska ha kunskap i miljöfrågor och medvetenhet om hur miljö och hälsa kan påverkas och skyddas.

Samarbete – Braheskolan ska ha ett nära sammarbete med Wisingsö Hotel och Konferens gällande miljöarbetet på Visingsö.

Handlingsplan

Återvinning - Pappersåtervinning i varje klassrum samt på expeditionen. Sopsorteringsstation finns installerad på området (Visingsö).

Renhållning - Alla städ- och renhållningsprodukter ska vara miljömärkta. Soppåsar, toalettpapper och pappershanddukar ska om möjligt vara miljömärkta. I klassrummen finns uppmärkta sopkorgar och pappersinsamling. Varje termin besöker vaktmästaren klasserna för att informera om bland annat källsorteringen.
Kontor, klassrum och övriga lokaler Allt papper ska vara miljömärkt. Alla lampor och lysrör ska vara energisnåla samt miljömärkta. Alla toners till skrivare och kopiatorer ska vara miljömärkta. Vid inköp av teknisk utrustning tas hänsyn tas till energiförbrukning, ljudnivå, strålning (TCO-märkning av dataskärmar)